ZWYCIĘZCOM KONKURSU „SŁODKIE ORZEŹWIENIE” SERDECZNIE GRATULUJEMY
I ŻYCZYMY JESZCZE WIELE SŁODKICH CHWIL TEGO LATA!

Nagrody w konkursie „Słodkie orzeźwienie” wygrali:

nagrodę główną

Piotr R., Warszawa

nagrody II stopnia

Małgorzata O., Lublin

Marek S., Stargard

Krzysztof M., Szczecin

Anna B., Zagorzyce

Anna Ś., Elbląg

Agnieszka D., Będzin

Renta P., Białystok

Katarzyna K., Olkusz

Justyna K., Wielgomłyny

Monika N., Zielonka

nagrody III stopnia

Wojciech K., Poznań

Barbara Z., Nałęczów

Ewa K., Poznań

Aleksandra P., Gliwice

Ewelina J., Toruń

Andrzej J., Lublin

Sylwia L., Pasłęk

Paweł I., Warszawa

Jolanta Z., Kędzierzyn-Koźle

Jolanta T., Osjaków

Kamil M., Oława

Adam C., Goczałkowice-Zdrój

Maya K., Gliwice

Monika S., Włodawa

Grażyna M., Dęblin

Jarosław M., Dąbrowa Górnicza

Joanna C., Chorzów

Marek W., Lublin

Agata N., Klucze

Marta S., Białystok

Marcin P., Zabrze

Elżbieta S., Turka

Kinga J., Warszawa

Dorota M., Głogów

Małgorzata J., Kraków

Marzena J., Kraków

Agata P., Warszawa

Anita H., Sosnowiec

Irena Z., Stargard

Dorota K., Siemianowice Śląskie

Anna K., Rudziczka

Karolina C., Będzin

Wojciech S., Katowice

Barbara Z., Białystok

Alina J., Wyryki

Wojciech S., Warszawa

Lucyna K., Łęczna

Krystyna A., Warszawa

Krystyna P., Warszawa

Iwona Ch., Kraków

Małgorzata S., Końskowola

Anna W., Warszawa

Bogumiła S., Bełchatów

Marta Ch., Ożarów

Monika S., Warszawa

Małgorzata N., Ełk

Sławomir C., Warszawa

Barbara S., Lublin

Anna K., Łódź

Krzysztof S., Suszec

Bogusława K., Gliwice

Agnieszka J., Dębica

Jolanta C., Toruń

Sylwia K., Pątnów

Izabella P., Warszawa

Jagoda K., Warszawa

Magdalena K., Kutno

Marzena J., Bieliny

Agnieszka O., Białystok

Agnieszka Z., Ruda-Bugaj

Adam N., Klucze

Przemysław K., Jaworzno

Lidia M., Kutno

Irena K., Lubomia

Adriana N., Jastrzębie-Zdrój

Robert F., Rzeszów

Mirosław N., Bydgoszcz

Julia G., Elbląg

Łukasz M., Bielsko-Biała

Martyna B., Warszawa

Anna K., Szczodre

Karina Ł., Janowiec

Krystyna B., Mysłowice

Barbara Z., Mysłowice

Iwona P., Gdańsk

Ewa J., Ciechanów

Monika S., Katowice

Sylwia L., Krosno

Ewelina W., Rybnik

Damian K., Ślesin

Ewa K., Warszawa

Anna G., Suwałki

Honorata W., Warszawa

Elwira G., Lublin

Anna C., Łapy

Agnieszka L., Kraków

Iwona M., Białystok

Anna O., Spytkowice

Cezary A., Tarnowskie Góry

Ewa S., Tarnów

Marzena L., Krynice

Barbara N., Kożuchów

Paweł R., Ciechanów

Ewa P., Lublin

Sylwia B., Dłutów

Joanna S., Lubenia

Agnieszka L., Białystok

Joanna L., Warszawa

Lucjan W., Chorzów

Marianna S., Warszawa

REGULAMIN KONKURSU
„Słodkie orzeźwienie”

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

§ 1 [Nazwa Konkursu]

Konkurs nosi nazwę „Słodkie orzeźwienie” (dalej: „Konkurs”).

§ 2 [Organizator Konkursu]

 • Organizatorem Konkursu jest firma Südzucker Polska SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134177 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer REGON: 531125182, numer NIP: 747-12-05-797 (dalej: „Organizator”).
 • Koordynatorem Konkursu wykonującym w imieniu i na rzecz Organizatora wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu jest agencja Havas Engage Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029582, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-19-79-190 (dalej: „Koordynator”).

§ 3 [Produkty objęte Konkursem]

 • Konkursem objęte są następujące produkty Organizatora (dalej: „Produkty”) oferowane do sprzedaży pod marką „Cukier Królewski”: cukier trzcinowy 500 g, cukier trzcinowy w kostkach 250 g oraz Tetra rex trzcinowy, zakupione w sklepach sieci Carrefour w całej Polsce w terminie od 1 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

§ 4 [Zakres i dostępność Regulaminu]

 • Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu są określone w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”).
 • Treść Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu:
   a) w siedzibie Organizatora – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00,
   b) w siedzibie Koordynatora – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00,
   c) na stronie promocyjnej www.slodkieorzezwienie.pl (dalej: „Strona promocyjna”) 24 godziny na dobę, przez cały czas trwania Konkursu.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5 [Osoby uprawnione do udziału w Konkursie]

 • Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu Konkurs jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które w dowolnych sklepach sieci Carrefour w całej Polsce kupują Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 • Z udziału w Konkursie są wyłączone:
   a) osoby będące pracownikami Organizatora,
   b) osoby będące pracownikami Koordynatora,
   c) członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa w lit. a i b powyżej.
 • Przez członków najbliższej rodziny Organizatora lub Koordynatora, o których mowa w ust. 2 lit. c powyżej, rozumie się współmałżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem Organizatora lub Koordynatora.

III. WARUNKI UDZIAŁU I ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

§ 6 [Czas trwania Konkursu]

 • Konkurs trwa od 1 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. Jest to termin dokonania zakupu Produktów i przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

§ 7 [Warunki udziału i zasady prowadzenia Konkursu]

 • Aby wziąć udział w Konkursie i uzyskać status uczestnika Konkursu (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”), należy w czasie trwania Konkursu określonym w par. 6 ust. 1 powyżej dopełnić następujących czynności:
   a) dokonać jednorazowo zakupu co najmniej dwóch Produktów i zachować dowód zakupu takich Produktów (paragon fiskalny, rachunek lub fakturę VAT) celem przesłania skanu lub zdjęcia takiego dowodu Koordynatorowi zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu,
   b) wysłać na adres konkurs@slodkieorzezwienie.pl e-maila ze zgłoszeniem udziału w konkursie zawierającego m.in. dane Uczestnika w postaci imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, tj. dokładnego adresu, pod który ma zostać wysłana ewentualna Nagroda, wraz z załączonym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu Produktu,
   c) zamieścić w treści e-maila ze zgłoszeniem oświadczenie, że Uczestnik zapoznał się z Regulaninem dostępnym na Stronie promocyjnej,
   d) złożyć w treści e-maila ze zgłoszeniem oświadczenie o następującej treści:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Südzucker Polska SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134177, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer REGON: 531125182, numer NIP: 747-12-05-797, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 2015.2135 z 16.12.2015 r.) w celu przeprowadzenia Konkursu „Słodkie orzeźwienie”. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a przez administratora danych osobowych o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz o prawie do żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania”.


   Podanie danych, o których mowa w ust. 1 lit. b, oraz dokonanie potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. d niniejszego paragrafu, jest dobrowolne, jednak niepodanie takich danych może uniemożliwić doręczenie Uczestnikowi Nagrody.
   e) udzielić w treści maila jak najbardziej interesującej odpowiedzi na zamieszczone na Stronie promocyjnej pytanie konkursowe: „Jaki jest Twój sposób na słodkie orzeźwienie?”; odpowiedź powinna zostać przygotowana zgodnie z ust. 2 poniżej,
   f) dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie, tzn. wysłać do Koordynatora e-mail ze zgłoszeniem i odpowiedzią, o której mowa w lit. e powyżej, oraz skanem lub zdjęciem dowodu zakupu Produktów.
 • Zgłoszenie, w tym nadesłana przez Uczestnika Konkursu odpowiedź na pytanie konkursowe, o którym mowa w ust. 1 lit. e niniejszego paragrafu:
   a) nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw ani dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jak również nie może przedstawiać ani opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenie nie może także zawierać treści sprzecznych z powszechnie akceptowanymi normami etycznymi lub społecznymi (tzn. nie może zawierać np. treści pornograficznych, nieetycznych, obscenicznych, wulgarnych, nawołujących do przemocy, nienawiści, segregacji lub dyskryminacji z jakiegokolwiek względu) ani też nie może mieć charakteru prowokacyjnego i nie może być nastawione jedynie na wywołanie konfliktów między Uczestnikami lub jakimikolwiek innymi osobami,
   b) niezależnie od wymogów określonych w lit. a powyżej odpowiedź na pytanie konkursowe, o którym mowa w ust. 1 lit. e niniejszego paragrafu:
   – musi być zredagowana w języku polskim,
   – nie może zawierać więcej niż 100 (słownie: sto) znaków,
   – musi być przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie może być wcześniej nigdzie publikowana, jak również nie może być obciążona prawami osób trzecich ani nie może praw ww. osób trzecich w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek zakresie naruszać.
 • Dla stwierdzenia przez Koordynatora, czy czynności, o których mowa w ust. 1, zostały dokonane w czasie trwania Konkursu określonym w par. 6 ust. 1 powyżej, rozstrzygającym będzie:
   a) w odniesieniu do czynności, o której mowa w ust. 1 lit. a (tzn. w odniesieniu do dokonania jednorazowo zakupu co najmniej dwóch Produktów) – data na dowodzie potwierdzającym zakup ww. wymienionych co najmniej dwóch Produktów (na paragonie fiskalnym, rachunku lub fakturze VAT). Dowód dokonania zakupu Produktów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy bezwzględnie zachować celem przesłania skanu lub zdjęcia takiego dowodu Koordynatorowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
   b) w odniesieniu do pozostałych czynności, o których mowa w ust. powyżej – dzień i godzina wysłania e-maila ze zgłoszeniem zgodnie z ust. 1 lit. b–f niniejszego paragrafu. W Konkursie będą mogły wziąć udział osoby, które wyślą zgłoszenie na adres e-mailowy Koordynatora od godziny 00.00.00 dnia 1 lipca 2016 r. do godziny 23.59.59 dnia 31 lipca 2016 r.
 • Każda osoba uprawniona do udziału w Konkursie zgodnie z par. 5 Regulaminu może wziąć udział w Konkursie i w konsekwencji może uzyskać status Uczestnika oraz – z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych w dalszej części Regulaminu oraz ograniczenia przewidzianego w par. 8 ust. 2 poniżej – ubiegać się o Nagrodę tyle razy, ile razy w czasie trwania Konkursu określonym w par. 6 ust. 1 powyżej dopełni czynności określonych w ust. 1–3 niniejszego paragrafu. Podkreśla się, że na każdy wysłany przez daną osobę e-mail ze zgłoszeniem winno przypadać, potwierdzone stosownym dowodem (paragonem fiskalnym, rachunkiem lub fakturą VAT), dokonanie jednorazowo zakupu co najmniej dwóch Produktów.
 • Do każdej osoby, która celem wzięcia udziału w Konkursie dokona poprawnie i skutecznie czynności przewidzianych w ust. 1–3 niniejszego paragrafu, zostanie wysłana bezpłatna informacja zwrotna (dalej: „Informacja zwrotna“) na podany podczas rejestracji adres zawierająca informację o otrzymanym zgłoszeniu udziału danej osoby w Konkursie (potwierdzenie otrzymania zgłoszenia).
 • Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie wysłana do Uczestnika z adresu e-mail: konkurs@slodkieorzezwienie.pl, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od momentu otrzymania przez Koordynatora e-maila ze zgłoszeniem wysłanego przez tego Uczestnika. Informacja zwrotna zostanie wysłana na adres e-mail podany przez Uczestnika w wysłanym e-mailu ze zgłoszeniem.
 • Oceny udzielonych odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w ust. 1 lit. e niniejszego paragrafu, w celu wybrania najbardziej interesujących pod względem treści, formy, sposobu przekazu odpowiedzi dokonuje komisja konkursowa powołana przez Koordynatora (dalej: „Komisja konkursowa“). Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięzców Konkursu – laureatów nagród I, II i III stopnia (dalej: „Laureaci“ lub „Laureaci Konkursu“) w terminie najpóźniej 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu określonego w par. 7 Regulaminu.
 • Wyłonieni przez Komisję konkursową Laureaci Konkursu otrzymają wiadomość e-mail z adresu konkurs@slodkieorzezwienie.pl z powiadomieniem o wygranej w ciągu 24 godzin od chwili zakończenia pracy przez Komisję konkursową i wyboru Laureatów Konkursu, o których mowa w ust. 6 powyżej. Informacja taka zostanie wysłana na adres e-mail danego Laureata, z którego zostało przesłane zgłoszenie udziału w konkursie.

IV. NAGRODY

§ 8 [Nagrody]

 • Nagrodami w Konkursie są (dalej: „Nagroda“ lub „Nagrody“):
   a) Nagroda główna – Nagroda I stopnia – w postaci 1 (słownie: jednego) vouchera do wykorzystania w sieci sklepów Carrefour na terenie Polski w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. – o wartości 2000 (słownie: dwóch tysięcy) zł (pozostałe warunki realizacji vouchera są zawarte na stronie: www.cukier-krolewski.pl oraz w treści vouchera),
   b) Nagrody II stopnia – w postaci 10 (słownie: dziesięciu) voucherów do wykorzystania w sieci sklepów Carrefour na terenie Polski w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. – o wartości 500 (słownie: pięciuset) zł każdy (pozostałe warunki realizacji vouchera są zawarte na stronie : www.cukier‑krolewski.pl oraz w treści vouchera);
   c) Nagrody III stopnia – 100 (słownie: sto) słoiczków ze słomką do napojów o wartości 8,60 zł każdy.
 • Każdy Uczestnik ma prawo do otrzymania jednej Nagrody w Konkursie. Jeżeli dany Uczestnik będzie uczestniczył w Konkursie więcej niż jeden raz i równocześnie, w ocenie Komisji konkursowej więcej niż jedna z odpowiedzi udzielonych przez takiego Uczestnika na pytanie konkursowe, o którym mowa w par. 7 ust. 1 lit. e Regulaminu, mogłaby zostać uznana za zasługującą na Nagrodę, wówczas nagrodzona zostanie ta spośród wszystkich odpowiedzi udzielonych przez Uczestnika, za którą w sytuacji, kiedy dopuszczalne byłoby nagrodzenie więcej niż jednej odpowiedzi udzielonej na pytanie konkursowe przez danego Uczestnika, zostałaby przyznana Nagroda wyższego stopnia. Za Nagrodę wyższego stopnia uważać się będzie przy tym: Nagrodę I stopnia w stosunku do Nagrody II stopnia oraz Nagrodę II stopnia w stosunku do Nagrody III stopnia.
 • Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na jakąkolwiek inną rzecz.
 • Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Jeżeli w związku z wydaniem Nagrody powstanie obowiązek odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, wówczas Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody rzeczowej przyznanej danemu Uczestnikowi, a następnie z ogólnej wartości przyznanych w Konkursie Nagród (Nagrody rzeczowej, o której mowa w ust. 1 lit. a–c niniejszego paragrafu, oraz pieniężnej, o której mowa w niniejszym ust. 5) potrąci i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego podatek od nagród. Nagrodzony Uczestnik nie może żądać wypłacenia mu Nagrody pieniężnej w gotówce. Nie przysługuje mu również prawo do wymiany Nagrody pieniężnej na inną.

§ 9 [Dostarczenie Nagród]

 • Nagrody zostaną wysłane Uczestnikom za pośrednictwem Poczty Polskiej na adresy podane przez nich w e-mailu.
 • Nadanie przez Koordynatora przesyłek zawierających Nagrody nastąpi najpóźniej dnia 30 września 2016 r.
 • Wysyłka Nagród odbędzie się na koszt Koordynatora.
 • Koordynator podejmie jedną próbę doręczenia każdej Nagrody danemu Uczestnikowi. Awizowane przez Pocztę Polską, a nieodebrane Nagrody zostaną zdeponowane przez Koordynatora w siedzibie Organizatora, skąd uprawnieni do odbioru Nagród Uczestnicy będą mogli je odebrać do chwili przedawnienia przysługujących im z tego tytułu roszczeń (Nagrody rzeczowe, tj. Nagrody III stopnia) albo do czasu zakończenia ważności voucherów (Nagroda główna I stopnia i Nagrody II stopnia).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10 [Ochrona danych osobowych]

 • Dane osobowe osób, które wyślą e-maile ze zgłoszeniem zgodnie z par. 7 ust. 1 Regulaminu, oraz dane osobowe Uczestników (dalej: „Dane osobowe”) będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Konkursu oraz – pod warunkiem że dane osoby, zgłaszając swój udział w konkursie, wyrażą dodatkową zgodę – ich dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane także w celach marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji handlowych dotyczących towarów i produktów (w tym – Produktów) oferowanych przez Organizatora do sprzedaży konsumenckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Organizator oraz Koordynator zapewniają poufność Danych osobowych.
 • Podanie przez osoby, które wyślą e-maila ze zgłoszeniem zgodnie z par. 7 ust. 1 Regulaminu, oraz przez Uczestników Danych osobowych jest dobrowolne, jednak zaniechanie podania takich Danych może uniemożliwić prawidłowe wykonanie przez Organizatora lub Koordynatora zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym – doręczenie Uczestnikowi jego Nagrody.
 • Administratorem Danych osobowych jest Organizator: Südzucker Polska SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław. Administrator może powierzyć przetwarzanie Danych osobowych Koordynatorowi.
 • Uczestnikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, w tym w szczególności – prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 11 [Strona promocyjna]

 • Korzystanie ze Strony promocyjnej jest możliwe za pomocą urządzeń umożliwiających dostęp do internetu, wykorzystujących oprogramowanie do przeglądania jego zasobów (przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, Google Chrome w wersji 9 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej, Opera w wersji 9 lub nowszej, Safari w wersji 3 lub nowszej, oraz przeglądarki internetowe urządzeń mobilnych: Apple iPad i iPhone, tablety i telefony z systemem Android oraz Windows, Windows Phone).
 • Korzystanie ze Strony promocyjnej następuje zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem.
 • W ramach korzystania ze Strony promocyjnej są zabronione wszelkie czynności niezgodne z prawem i Regulaminem, a w szczególności takie, które destabilizowałyby pracę Strony promocyjnej, utrudniałyby dostęp do Strony promocyjnej lub korzystanie z niej bądź stanowiły naruszenie praw lub prawnie chronionych dóbr Organizatora, Koordynatora, innych Uczestników lub osób trzecich.
 • W działalności Strony promocyjnej mogą występować przerwy, podczas których czasowo nie będzie możliwe korzystanie z niej z uwagi na m.in. dokonywanie konserwacji, zmian lub ulepszeń w jej pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Organizator będzie w miarę możliwości informować osoby zainteresowane udziałem w Konkursie lub Uczestników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie promocyjnej.
 • Organizator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Strony promocyjnej było maksymalnie bezpieczne dla Uczestników. Niemniej Organizator informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Strony promocyjnej, tak jak z wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Strony promocyjnej przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Strony promocyjnej lub inne negatywne konsekwencje dla osób z niej korzystających, w tym dla Uczestników.

§ 12 [Reklamacje]

 • Niezależnie od uprawnień przewidzianych w stosownych przepisach prawa każdy Uczestnik może zgłosić swoje roszczenie związane z Konkursem lub dotyczące go w drodze reklamacji wniesionej w postępowaniu reklamacyjnym, o którym mowa w niniejszym paragrafie. Postanowienia Regulaminu dotyczące postępowania reklamacyjnego nie naruszają ani nie ograniczają praw Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym – w szczególności – z Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw o ochronie konsumentów), co w szczególności oznacza, że nie ograniczają ani nie pozbawiają Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń dotyczących lub wynikłych z Konkursu na innej drodze aniżeli niniejsze postępowanie reklamacyjne. Zgłoszenie reklamacji w toku niniejszego postępowania reklamacyjnego powinno nastąpić na piśmie za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres Koordynatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@slodkieorzezwienie.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane personalne (tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni od daty ich otrzymania przez Koordynatora. O sposobie załatwienia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany pisemnie listem poleconym wysłanym na podany w złożonej reklamacji adres.

§ 13 [Postanowienia dodatkowe]

 • Z chwilą przekazania nagrodzonym Uczestnikom Konkursu Nagród, a w przypadku nieodebrania przez Laureata Nagrody – z chwilą zdeponowania takiej Nagrody u Organizatora, Organizator nabywa licencję niewyłączną uprawniającą go do korzystania z treści nagrodzonych odpowiedzi konkursowych na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 2016.666 z dnia 16.05.2016 r.) na czas nieokreślony i bez ograniczenia terytorium. Koszty związane z uczestnictwem w Konkursie w postaci opłaty za dostęp do internetu konieczny do wypełnienia i wysłania e-maila ze zgłoszeniem oraz do przesłania do Koordynatora lub Organizatora określonych w Regulaminie danych lub oświadczeń są ponoszone przez Uczestników.

Organizator